Výmenné povolenky

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia v Skalici Pravidlá pre vydávanie tzv. výmenných povolení na rybolov.

Pre zapožičanie sú k dispozícii povolenky pre tieto organizácie

Kúty       5 x

1

Základným povolením na rybolov v revíroch je povolenie vydané MO SRZ pre revíry MO SRZ Skalica. Prenosné tzv. výmenné povolenie vydané touto MO SRZ, s ktorou má naša organizácia dohodu o tzv. výmenných povoleniach, iba rozširuje základné povolenie o revíry tej MO SRZ, ktorá toto prenosné povolenie vydala.

2

Na základe predchádzajúceho ustanovenia nemôže byť zapožičané tzv. výmenné povolenie tomu členovi MO SRZ Skalica, ktorý si pre konkrétny kalendárny rok zaplatil iba členskú známku tzv. udržiavačku.

3

Prenosné povolenie nemôže byť ďalej zapožičané členovi inej základnej organizácie, ktorý si požiadal v príslušnom kalendárnom roku o prerušenie členstva.

4

Člen ktorému bolo prenosné povolenie zapožičané, nesmie povolenie preniesť na iného člena, alebo na inú osobu.

5

Žiadateľ o zapožičanie prenosného povolenia predloží výdajcovi svoj platný členský preukaz a platné povolenie na rybolov vydané našou MO SRZ. Bez overenia uvedených dokladov výdajca nemôže prenosné povolenie žiadateľovi zapožičať.

6

Doba jednorazového zapožičania sa pre jeho žiadateľa obmedzuje maximálne na 3 kalendárne dni vrátane dňa v ktorom si povolenie zapožičal.

7

V jednom kalendárnom roku si člen našej MO SRZ môže prenosné povolenie jednej organizácie zapožičať maximálne dva krát! Ďalšie zapožičanie je možné len v prípade, že bude pre danú organizáciu povolenie voľné!!!

8

Povolenie je možné zapožičať na 7 kalendárnych dní, vrátane dňa zapožičania. V takom prípade si člen v danom kalendárnom roku už nemôže pre danú organizáciu povolenku objednať!!! Môže si ju zapožičať len v prípade, že bude voľná!!!

9

Výdajca prenosných povolení vedie evidenciu zapožičaných povolení so zapísaním dátumu zapožičania povolenia, mena a čísla členského preukazu ako i dátumu povinnosti vrátiť zapožičané povolenie. Člen je povinný vrátiť zapožičané povolenie najneskoršie do 17 hodiny príslušného kalendárneho dňa . Vrátenie povolenia po uvedenej hodine bude považovať ako omeškanie o celý deň   

10

Výdajca po vrátení prenosného povolenia zapíše do evidencie dátum skutočného vrátenia. Ak povolenie bolo vrátené po dohodnutom termíne, výdajca túto skutočnosť zapíše do evidencie a previnilcovi viac v danom kalendárnom roku nebude žiadne prenosné povolenie vydané! Výdajca je povinný mená previnilcov nahlásiť výboru MO SRZ Skalica

11

Každý člen je povinný sa na revíre, na ktoré má prenosné povolenie, udržovať poriadok, správať sa ako hosť a tak, aby nepoškodil dobré meno našej organizácie! Každý prečin bude z najvyššou vážnosťou riešený disciplinárnou komisiou a v obzvlášť závažných prípadoch môže byť člen vylúčený z MO SRZ

12

Po ukončení kalendárneho roku výdajca odovzdá evidenciu i prenosné povolenia hlavnému rybárskemu hospodárovi za účelom celkového prínosu prenosných povolení pre členov našej organizácie.

13

Nie je možné, predávať si prenosné povolenia medzi sebou! Člen je povinný povolenie odovzdať výdajcovi Ak tak neučiní, bude to považované za nevrátenie povolenia    

Schválené uznesením výboru MO SRZ zo dňa 22.9.2016