Cenník povolení

  •           Odovzdávajú sa len povolenia na rybolov  POZOR !!!    nie členské preukazy
  •          Termín do 15 1.2024
  •           Povolenia na rybolov sa budú vhadzovať do schránky pri kancelárii MO SRZ Skalica Štefánikova ulica pri Mestskej polícii.
  •          Šeky na zaplatenie budú aj v predajni rybárskych potrieb  KIMOT
  •          Číslo účtu na zaplatenie povolenia na rybolov + členská známka   SK19 0900 0000 0000 3723 3596   variabilný symbol je číslo členského preukazu  / možnosť zaplatenia prevodom /
  •           Číslo účtu na zaplatenie neodpracované brígády                                  SK77 0900 0000 0051 5458 2691   variabilný symbol je číslo členského preukazu / možnosť zaplatenia prevodom /

  •           Za rok  2023       4€/hod
  •           Za rok 2024       10€/hod
  Povolenka na R-6 bude vydaná len členom , ktorý majú zakúpenú povolenku na revíry MO SRZ Skalica !!! Výdajný termín povolenie na rok 2024 bude 4.1.2024  od 15.00  -  17.00 hod