Povolenie vstupu do druhého ochranného pásma
(SKUEV 0315 Skalické alúvium Moravy - Rybársky revír 2-1720-1-1 OR Lipa)

Pekný deň prajem,

V našej organizácií SRZ Skalica sa dlhodobo zaoberáme problémom vstupu na náš Rybársky revír 2-1720-1-1 OR Lipa nachádzajúci sa v druhom ochrannom stupni SKUEV 0315 Skalické alúvium Moravy.

Hoci je k nášmu rybárskemu revíru vybudované lesná cesta (prašná) vstup na daný revír máme motorovým vozidlom zakázaný.

Pre potreby výkonu rybárskeho práva a ochrany nášho súkromného majetku by sme Vás chceli požiadať o vyčlenenie jednej konkrétnej prístupovej cesty k nášmu rybárskemu revíru (2-1720-1-1 OR Lipa) a tak umožniť naším členom uplatňovať si výkon rybárskeho práva.

Týmto Vás chceme požiadať informácie, aké podmienky musíme splniť, aby sme k tomuto revíru mali prístup osobným motorovým vozidlom po vopred vyznačenej trase.

Prístup k dotknutej lokalite máme po spevnenej lesnej ceste.

Cez hrádzu je vybudovaný príjazdový násyp ktorý chceme využiť na prístup k rybárskemu revíru. Ďalej je spevnená prašná cesta ktorá sa nachádza v druhom ochrannom stupni za hrádzou.

Po tejto trase vás žiadame o prístup ( len pre členov našej rybárskej organizácie).

Rybársky revír sa nachádza vo štvrtom ochrannom stupni a do tohto územia samozrejme nechceme zasahovať.

Ďakujem Vám za pomoc a informácie, ktoré pomôžu k vyriešeniu našej prosby.

S pozdravom MO SRZ Skalica.


Prikladáme mapu s vysvetlením.

Odpoveď na žiadosť o udelenie výnimky

Na riešenom území platí v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny druhý stupeň územnej ochrany, nakoľko sa nachádza v SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy. Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004.

Okolie rybárskeho revíru Lipa predstavuje:


a) Perúnská lúka - chránený biotop - Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky, biotop európskeho významu. Spoločenská hodnota 21,25 € / m2. V LPISe je predmetná plocha vedená ako trvalý trávny porast (TTP - lokalita Holíč, kód dielu 0201/1) čiže je obhospodarovaná. Vzácny úkaz možnosti harmonizovať hospodárske záujmy s ochranou prírody. Jazda a státie motorovým vozidlom na predmetnej lokalite je nezlučiteľné s oboma záujmami.


b) Lesné pozemky – chránený biotop Ls1.2 - Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy. Vjazd do lesa motorovým vozidlom je tak isto obmedzený zákonom NR SR č. 326/2005 Z.z.

Podľa evidencie katastra nehnuteľnosti v predmetnom území nie je evidovaná žiadna cesta ani plocha na státie vozidiel. Predmetná cesta by mala byť determinovateľná aj na mape katastru nehnuteľnosti. Orgán štátnej správy kompetentný v ochrane prírody by sa dostal do rozporu s inými právnymi normami ak by povolili jazdiť napríklad po lúkach - rozpor so zákonom o ochrane pôdneho fondu (Zákon NR SR č. 220/2004 Z.z).

Vjazd na súkromné pozemky môže orgán štátnej správy povoliť iba zo súhlasom ich majiteľa. Z dôvodu absencie prístupovej komunikácie ku rybárskemu revíru Lipa nevidíme možnosť udelenia výnimky na vjazd za účelom výkonu práva rybárstva. Pripomíname, že hranica chráneného územia ako aj rybárskeho revíru Lipa je od evidovanej komunikácie vzdialená do 150 m
S pozdravom Valachovič

Dušan Valachovič
Štátna ochrana prírody SR
Správa CHKO Záhorie
Vajanského 17
901 01 Malacky
(dočasné miesto výkonu práce: Plavecký Štvrtok 173 – Ekocentrum, 900 68)
e-mail:dusan.valachovic@sopsr.sk
tel.: +421 34 77 22 735
+421 903 298 335