História

Najstaršia zmienka o chove rýb v Skalici pochádza z roku 1453. Desiateho marca toho roku gubernátor Uhorska Ján Hunyady na žiadosť Skaličanov Magistra Pavla, Jána Swapa, richtára Augustína a Václava Pellifaxa povoluje mestu za preukázané služby vybudovať rybník na doterajších pozemkoch hradu Holíč. Jeho syn kráľ Matej Korvín toto darovanie 13.mája 1462 potvrdil a povolil im na žiadosť Matiáša Havla, Václava Pellifaxa, Jána Greyza a Andreja Longusa zbudovanie ďaľšieho rybníka vedľa predošlého.
Listiny o tomto darovaní sú tranzomptoch dodnes uložené v Štátnom okresnom archíve v Skalici z rokov 1464 a 1493. Chov rýb a ich predaj hral potom významnú úlohu v mestskom hospodárstve. Zvlášť v stredoveku, kedy bol zaužívaný zvyk, že v piatok ako pôstny deň, ako aj v iné sviatočné pôsty nebolo možné konzumovať a predávať iné mäso ako mäso z rýb. Dokladom o predaji rýb v Skalici sú napríklad mestské účty z rokov 1632-33, uložené v ŠOKA, prípadne dochovaný výkaz mýtnych poplatkov z roku 1662.
Mimo vlastnej produkcie sa však do Skalice ryby aj dovážali. Boli to predovšetkým morské ryby - slede a haringy. Z roku 1529 je záznam, že Skalický obchodníci viezli úhory a haringy zo Strážnice do Trnavy.
Ochranu rybníkov mali v stredovekej Skalici na starosti tzv. fišmajstri /Magistri pripisciane, piscatóres/. Patrili k zamestnancom mesta a starali sa o ochranu rybníkov a rybničné hospodárstvo. Pri ich ustanovení do úradu skladali prísahu. Na chov rýb mali však napriek tomu veľký vplyv aj klimatické podmienky. Z roku 1784 sú záznamy, že bola taká krutá zima, že ryby zmrzli v sádkach a predávala sa libra t.j. /0,5 kg/ za 3 grajciare.
V roku 1836 dňa 30. októbra zasa napadlo toľko snehu a bol taký mráz po tri dni, že musel byť zastavený výlov rybníka. Počiatky organizovaného rybárstva v Skalici sú zapísané do roku 1929, kedy vznikol Rybársky spolok.
Dňa 14. júna 1929 bola zvolaná schôdza záujemcov o účasť v tomto spolku do Sokolovne a 27. júna sa konal v hostinci U Klváčkov prvá ustanovujúca schôdza, na ktorej bol pán J. Míka poverený vypracovaním stanov spolku podľa stanov Rybárskeho spolku v Brne. Dňa 22.augusta 1929 boli tieto stanovy vypracované a bol zvolený výbor.
Predsedom spolku sa stal plukovník K. Gresler, podpredsedom p. J. Koreszka, jednateľom J. Míka a pokladníkom G. Müller. Cieľom spolku bolo zveľadiť rybárstvo v Skalici racionálnym šetrením rybných vôd a umelým zarybňovaním. Bolo to v čase, keď bol revír mesta následkom poslednej tuhej zimy a nehospodárneho lovenia nájomcami takmer bez rýb. Spolok si kládol za cieľ tiež rozvoj rybárskeho športu a dohľad nad dodržiavaním nariadení a zákonov o love rýb. Dňa 22. augusta 1929 boli stanovy predložené na Krajský úrad na schválenie. Schválené boli až 28. apríla 1930. Spolok však už 12. decembra 1929 požiadal mesto, aby mu bol prenajatý rybolov v skalickom chotári za 500 Kčs.
Doterajší nájomcovia, ktorým mala 30. marca 1930 vypršať zmluva o prenájme, ponúkli vyššiu sumu a tak po dohode s nimi a s mestom bola po dražbe 28. mája 1930 uzatvorená zmluva za 850 Kčs na dobu 6 rokov. Dohodli sa na tom, že na čereň sa sa bude môcť chytať v uzavretých vodách len v čase vyliatia rieky Moravy. Činnosť Ryárskeho spolku v dôsledku vnútorných sporov zanikla v roku 1936. Väčšina členov prešla do spolku v Holíči, lebo lovili na pozemkoch obcí Kátov a Vrádište.
Zánikom Rybárskeho spolku však ochrana rýb v chotári mesta dosť utrpela. K obnove činnosti prišlo až v roku 1948, kedy 6. mája boli prijaté nové stanovy. Predsedom spolku sa stal Štefan Hrebíček, tajomníkom Š. Schiller
a hospodárom A. Novotný. Dňa 13. februára 1950 boli stanovy schválené Povereníctvom Vnútra. Od tých čias sa vystriedalo vo vedení i v členstve veľa ľudí. Niektorí z nich ešte žijú. Dnešná Miestna organizácia SRZ
obhospodaruje rybník v Skalici a revíry na rieke Morave, ramená Lipa, Žlutnica a vodnú nádrž Mlynky.
Veľmi úspešne pracuje Ryboprodukt, s.r.o., ktorý produkuje ryby na zarybňovanie vlastných lokalít,
na zarybňovanie vodných plôch okolitých organizácii a na predaj rýb verejnosti. 

/Článok je zostavený z výpisov z dostupných materiálov ŠOKA v Skalici, za ktoré ďakujem Mgr. Antonínovi Konečnému./

Anton Dinka
článok prebraný z vestníka "Záhorie" 

História úlovkov MO SRZ Skalica

Vážený rybári určite nejedného z Vás zaujíma  aké druhy a v akom množstve lovíme v revíroch našej MO SRZ Skalica. V prílohe Vám ponúkam k nahliadnutiu tabuľky všetkých úlovkov našich členov, ale aj hostí na rybárskych revíroch Morava 8, OR Lipa, OR Žlutnica a VN Mlynky za posledných 10 rokov.
Hlavný hospodár Bc. Bronislav Marko  História