Revíry

Revír číslo Z 2-5040-1-1 VN Mlynky

Hospodár: Čmarada Milan

Popis revíru: Vodná plocha nádrže pri Skalici.

Charakteristika: Vodná plocha nádrže v hraničnom pásme medzi SR a ČR napájaná Sudomeřickým potokom. Výmera 7,3ha, priemerná hĺbka vody 2m.

Výskyt rýb:  kapor rybničný,  šťuka severná, zubáč veľkoústy, sumec veľký, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký a ďalšie hospodársky menej významné druhy.

Povolenia na rybolov: Miestne kaprové povolenie, Hosťovacie povolenie na rybolov.

Revír číslo Z 2-1360-1-1 rieka Morava číslo 8

Hospodári: Kucharič Miroslav, Macko Pavol

Popis revíru:  Čiastkové povodie rieky Moravy od hydrocentrály v Hodoníne po ústie Sudoměřického potoka a vodná plocha ramena Ivánek, ktoré je prírodnou pamiatkou v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny s 5.stupňom ochrany prírody, kde je prípadný lov povolený iba na základe výnimky štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny.

Charakteristika: 6 km úsek rieky Morava nad stavidlom Hodonínskej elektrárne vytvárajúci charakter vodnej nádrže ovplyvnený častým kolísaním vodnej hladiny. Tok tvorí štátnu hranicu medzi SR a ČR. Priemerná hĺbka vody 2m.

Výskyt rýb:  kapor rybničný,  šťuka severná, zubáč veľkoústy, sumec veľký, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký, mrena severná, boleň dravý, jalec hlavatý a ďalšie hospodársky menej významné druhy.

Povolenia na rybolov: Miestne kaprové povolenie, Zväzové kaprové povolenie.

Revír číslo Z 2-2010-1-1 OR Žlutnica

Hospodár: Kucharič Miroslav

Popis revíru: Odstavené rameno rieky Morava pri Skalici v hraničnom pásme SR-ČR.

Charakteristika: Uzavretá vodná plocha  ramena rieky Morava o celkovej výmere 1,5ha s priemernou hĺbkou vody 1,7m.   

Výskyt rýb:  kapor rybničný,  šťuka severná, zubáč veľkoústy, sumec veľký, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký a ďalšie hospodársky menej významné druhy. 

Povolenia na rybolov: Miestne kaprové povolenie, Hosťovacie povolenie na rybolov.

Revír číslo Z 2-1720-1-1 OR Lipa

Hospodár: Macko Pavol

Popis revíru: Odstavené rameno rieky Moravy pri Skalici. Súčasťou revíru je odstavené rameno Talér, nachádzajúce sa juhozápadne od Lipy. 

Charakteristika: Uzavretá vodná plocha  ramena rieky Morava o celkovej výmere 3,5ha s priemernou hĺbkou vody 1,7m.   

Výskyt rýb:  kapor rybničný,  šťuka severná, zubáč veľkoústy, sumec veľký, lieň sliznatý, pleskáč veľký a ďalšie hospodársky menej významné druhy. 

Povolenia na rybolov: Miestne kaprové povolenie, Hosťovacie povolenie na rybolov.

Revír R6

Hospodár: Ivánek Igor

Revír číslo Z 2-1350-1-1 Morava číslo 7

Na základe osobitnej dohody s MO SRZ Holíč, platnosť miestneho povolenia na rybolov sa rozširuje i na tento revír.